สายตรงนายก..
นายก   อบต.เกาะช้าง
โทร : 086-9186822
-------------------------------------
สายตรงปลัด
ปลัด   อบต.เกาะช้าง
โทร : 081-8846674    ข้อมูลพื้นฐาน อบต.เกาะช้าง
    จากใจนายก
    วิสัยทัศน์ และ ยุทธศาสตร์
    ประมวลกฏหมายจริยธรรม
    คณะผู้บริหาร
    สมาชิกสภา   อบต.เกาะช้าง
    สำนักปลัด
    ส่วนการคลัง
    ส่วนโยธา
    ส่วนการศึกษาและวัฒนธรรม
    ฝ่ายตรวจสอบภายใน
    ข้อมูลประชากร
    แผนที่  อบต.เกาะช้าง
    แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
    แผนงบประมาณ 2559
    บัญชีรายรับรายจ่ายประจำเดือน
   ระเบียบวิธีการยื่นขออนุญาติต่างๆ
    โครงสร้างองค์กร

   สถานที่ท่องเที่ยวใน ต.เกาะช้าง

เอกสารในการยื่นขอก่อสร้าง

ดู สถานที่ในตำบลเกาะช้าง ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

  หมายเหตุ : = องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย  
  = โรงเรียน
  = วัด