สายตรงนายก..
นายก   อบต.เกาะช้าง
โทร : 086-9186822
-------------------------------------
สายตรงปลัด
ปลัด   อบต.เกาะช้าง
โทร : 081-8846674    ข้อมูลพื้นฐาน อบต.เกาะช้าง
    จากใจนายก
    วิสัยทัศน์ และ ยุทธศาสตร์
    ประมวลกฏหมายจริยธรรม
    คณะผู้บริหาร
    สมาชิกสภา   อบต.เกาะช้าง
    สำนักปลัด
    ส่วนการคลัง
    ส่วนโยธา
    ส่วนการศึกษาและวัฒนธรรม
    ฝ่ายตรวจสอบภายใน
    ข้อมูลประชากร
    แผนที่  อบต.เกาะช้าง
    แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
    แผนงบประมาณ 2559
    บัญชีรายรับรายจ่ายประจำเดือน
   ระเบียบวิธีการยื่นขออนุญาติต่างๆ
    โครงสร้างองค์กร

   สถานที่ท่องเที่ยวใน ต.เกาะช้าง

เอกสารในการยื่นขอก่อสร้าง
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง
***********************


ที่ตั้ง
ตำบลเกาะช้าง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายอยู่ห่างจากตัวอำเภอแม่สายไปทางทิศตะวันออก บนถนนสายเหมืองแดง - ทุ่งเกลี้ยง เป็นระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้

ทิศเหนือ    ติดต่อกับ   ประเทศสหภาพพม่า โดยมีแม่น้ำรวกเป็นแนวกั้น อาณาเขต
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย
จำนวนหมู่บ้าน 13 หมู่บ้าน
- ไม่มีหมู่บ้านใดที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นบางส่วน
- จำนวนหมู่บ้านในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทั้งหมู่บ้าน 13 หมู่ได้แก่
หมู่ที่ หมู่บ้าน
1 บ้านปางห้า
2 บ้านสันนา
3 บ้านสันบุญเรือง
4 บ้านสันหลวง
5 บ้านป่าแดง
6 บ้านป่าซางงาม
7 บ้านม่วงคำ
8 บ้านเหมืองแดงน้อย
9 บ้านศรีป่าแดง
10 บ้านศรีชัยภูมิ
11 บ้านป่าแดงหลวง
12 บ้านร้อง
13 บ้านสันหลวงใต้

  เนื้อที่
ตำบลเกาะช้างมีพื้นที่โดยประมาณ 47.35 ตารางกิโลเมตร ประมาณ 29,593 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 16.62 ของพื้นที่ อำเภอแม่สาย

ภูมิประเทศ
พื้นที่ตำบลเกาะช้าง มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบหุบเขา จำแนกได้ดังนี้
- พื้นที่ ตอนบนด้านทิศเหนือ เป็นที่ราบหุบเขาริมฝั่งแม่น้ำรวก เป็นพื้นที่เกษตร กรรมและที่ตั้งของชุมชนอยู่ในเขต หมู่บ้านหมู่ที่ 6, 11, 5,10, 9, 7, 12 ,1 และ 2 ตำบลเกาะช้าง เรียงลำดับจากทิศตะวันตกไปหาทิศตะวันออก

- พื้นที่ตอนล่างด้านทิศใต้ เป็นที่ราบหุบเขาต่อจากพื้นที่ตอนบน เป็นพื้นที่เกษตร กรรม และที่ตั้งของชุมชนอยู่ในเขตหมู่บ้าน หมู่ที่ 8, 4, 13 และ 3 ตำบลเกาะช้างเรียงลำดับจากทิศตะวันตกไปหาทิศตะวันออก ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง สาเหตุมาจากปัญหาการระบายน้ำไม่ทัน เนื่องจากน้ำไหลหลากจากประเทศสหภาพพม่า ประกอบกับน้ำฝน-ฝนตกหนัก ในช่วงฤดูฝนสะสมตามแม่น้ำสาย - แม่น้ำรวกและแม่น้ำมะ มีปริมาณมาก ไม่สามารถไหลลงสู่แม่น้ำโขงได้ทัน เนื่องจากปริมาณน้ำโขงที่รับน้ำมาจากหลายแห่งโดยเฉพาะจากประเทศจีน - สหภาพพม่า - ลาว ทำให้มีปริมาณน้ำมีมาก และหนุนขึ้นสูง ทำให้การระบายน้ำไม่สามารถระบายได้อย่างทันท่วงทีทำให้น้ำในแม่น้ำล้นตลิ่งท่วมพื้นที่การเกษตรในตำบลเป็นประจำทุกปี

องค์กรอื่นในตำบล
- จำนวนเทศบาล - แห่ง

ประชากร
ประชากรทั้งสิ้น 9,552 คน แยกเป็น ชาย 4,614 คน หญิง 4,938 คน
มีความหนาแน่นเฉลี่ย 201.73 คน / ตารางกิโลเมตร มี 2,520 ครัวเรือน

โหลดเอกสารช้อมูลทั้งหมด